ВАВ-1991 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова

ВАВ-1991 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0187-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност във ВАВ-1991 ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ВАВ-1991 ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 1 220 890.00лв., от които 729 980.85лв. европейско и 128 820.15лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 09.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.